Duurzaam

Duurzame ontwikkeling van een bedrijventerrein. Duurzame bedrijventerreinen kunnen omschreven worden als (multifunctionele) bedrijvenzones met een uitgebouwd parkmanagement of bedrijventerreinmanagement.

Om een bedrijventerrein duurzaam te ontwikkelen moet zowel op de sociaalmaatschappelijke aspecten (people), bescherming van het milieu (planet) en economische ontwikkeling (profit) worden gelet. Een evenwicht tussen deze drie pijlers is van groot belang. Het gaat in de eerste plaats om het behoud van de waarde van het terrein voor de langere termijn, waarbij “waarde” niet alleen een economische maar ook een sociale en een ecologische betekenis heeft.

Alles start vanuit het ontwerp van een duurzame bedrijfsruimte, als ruimtelijke drager voor de activiteiten, die rekening houdt met de behoefte van ondernemingen aan een groot aanpassingsvermogen van de ruimte en de snelheid daarvan voor het inspelen op marktpotenties. Bedrijventerreinen dienen dus een zekere vrijheid te kennen in de ontwikkeling tijdens de exploitatie, steeds met behoud van de functionaliteit en kwaliteit van het geheel op elk moment.
Stedenbouwkundig gezien pleit dit voor een structurerende hoofdvorm die flexibel kan ingevuld worden. Ook voor het ontwerp worden de mogelijkheden van duurzaam ruimtegebruik bepaald door de flexibiliteit in de eerder opgelegde regels. Algemene kwaliteitseisen zoals sociale, ecologische, economische, ruimtelijke, institutionele draagkracht, multifunctionaliteit, stakeholderparticipatie in ontwerp, flexibiliteit, bereikbaarheid, veiligheid, enz. dienen het ontwerp van die ruimtelijke structuur te sturen. Ruimte nemen, maar ook ruimte laten.

Contacteer ons